Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahasto on sijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan sekä osakkeisiin että korkomarkkinoille, kuten esimerkiksi joukkovelkakirjalainoihin. Yhdistelmärahasto on hyvä valinta sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoituksensa eri omaisuusluokkiin ja tavoittelee talletusta tai korkorahastoa kovempaa tuottoa. Yhdistelmärahastot tarjoavat siis helpon ratkaisun varojen hajauttamiseen maantieteellisesti sekä omaisuusluokittain.

Yhdistelmärahastot voivat painottaa sijoituksiaan eri omaisuusluokkiin (osakkeet ja korot) vallitsevan markkinatilanteen mukaan yhdistelmärahaston sääntöjen puitteissa. Osakkeiden vaihteluväli voi olla esimerkiksi 25-75% rahaston varoista, mikä tarjoaa taitavalle salkunhoitajalle tuottomahdollisuuksia jos sijoitukset osaa ajoittaa oikein.

Yhdistelmärahastojen huono puoli on niiden verrattain korkeat juoksevat kulut. Keskimäärin yhdistelmärahastojen juoksevat kulut ovat 1,25-1,75% tasolla, mutta kalleimmillaan jopa 2% ja edullisimmillaan noin 0,5%. Yhdistelmärahaston valinnassa kannattaa historiallisen tuoton lisäksi tarkkailla rahaston perimiä kuluja.

Yhdistelmärahaston piirteet

Yhdistelmärahaston riski on korkorahastoja korkeampi, mutta osakerahastoa alempi. Yleensä mitä suurempi osakepaino yhdistelmärahastossa on, sitä suurempi on rahaston riski, mutta samalla myös tuotto-odotus nousee. Korkosijoitukset tasapainottavat yhdistelmärahastojen kokonaisriskiä.

Yhdistelmärahastoon sijoittavan on kuitenkin oltava tarkkana kulujen suhteen, sillä yleensä erikseen hankittu korko- ja osakerahasto muodostuvat valmista yhdistelmärahastoa edullisemmaksi.

Yhdistelmärahasto sopii hyvin keskipitkän tai pitkän aikavälin sijoituksiksi.

 • Sijoittaa osakemarkkinoille sekä korkosijoituksiin
 • Pienempi riski sekä tuotto-odotus kuin osakerahastoissa
 • Suurempi riski ja tuotto-odotus kuin korkorahastoissa
 • Kalliit juoksevat kustannukset

Kaikki rahastotyypit

 

Katso myös

Korkorahastot

Korkorahastot tuottavat suhteellisen vakaasti. Lyhyen koron rahastot eli rahamarkkinarahastot ovat riskiltään lähellä pankkitalletuksia. Kehitys on vakaata, mutta pienellä riskillä ei saa kovin korkeaa tuottoa. Lyhyitä korkosijoituksia käytetäänkin usein rahan ”pysäköintipaikkana” odottamassa hankintoja tai parempaa sijoitushetkeä osakemarkkinoille.

Korkorahastot turvalliseen sijoittamiseen

Korkorahastot sopivat etenkin matalariskiseen ja lyhyen aikavälin sijoittamiseen ja toimivat vaihtoehtona suoralle korkosijoittamiselle tai korkotalletuksille.

Korkorahastot ovat esimerkiksi osakerahastoja matalariskisempiä, koska ne sijoittavat varansa osakemarkkinoita vakaampiin korkosijoituksiin.

Korkorahastojen sijoituskohteet

Korkorahastojen sijoituskohteina on luonnollisesti joukkolainoja, jotka voivat olla kuntien, valtioiden tai yritysten liikkeellelaskemia. Yrityslainoihin liittyy aina luottoriski.

Markkinakorkojen nousu laskee rahastossa olevien korkosijoitusten arvoa. Korkojen noustessa korkorahastojen tuotto putoaa tai menee väliaikaisesti negatiiviseksi. Rahamarkkinarahastossa sijoitusten duraatio on niin lyhyt, ettei markkinakorkojen nousu laske lyhyen koron rahaston arvoa. Korkorahastoa, joiden sijoitusten duraatio eli juoksuaika on alle 12 kuukautta kutsutaan rahamarkkinarahastoksi. Yleensä mitä lyhyempi duraatio, sitä matalampi riski.

Yhdistelmärahastot sijoittavat rahansa sekä osake- että korkomarkkinoille sääntöjensä puitteissa, joten ne ovat riskitasoltaan korkorahastojen ja osakerahastojen välimaastossa.

Korkorahastojen riskit

Vaikka korkorahastot ovat riskiltään matalampia kuin muut rahastotyypit, myös niihin liittyy riskejä.

Luottoriski

Jokaisella korkosijoitustuotteella eli korkopaperilla on liikkeellelaskija ja se on yleisimmin joko yritys, luottolaitos tai valtio. Korkopaperin korkoon vaikuttaa liikkeellelaskijan luottoluokitus. Mitä parempi luottoluokitus, sitä matalampi korko ja mitä huonompi luottoluokitus, sitä korkeampaa korkoa on maksettava korkopaperin ostajalle.

Korkopaperit jaotellaan yleensä kahteen eri luokkaan:

 • Investment Grade = pienempi riski ja pienempi korko
 • High Yield = suurempi riski ja korkeampi korko

Korkoriski

Korkojen nousu laskee korkopapereiden tuottoa eli vaikuttaa negatiivisesti korkorahaston tuottoon. Vaikutus on suurin pitkän koron rahastoilla ja pienin rahamarkkinarahastoilla. Korkojen lasku taas yleensä parantaa korkorahastojen tuottoa.

Valuuttariski

Korkorahastot ovat myös alttiita valuuttakurssien muutoksille. Korkorahasto sijoittaa aina jossain valuutassa ja se voi mahdollisesti olla myös jokin muu kuin paikallinen valuutta. Mikäli paikallinen valuutta vahvistuu, ulkomaisissa valuutoissa olevat korkosijoitukset heikentyvät ja sama toisinpäin.

Miksi korkorahastoihin kannattaa sijoittaa?

Kuten todettua, korkorahastot ovat riskiltään varsin maltillisia ja ne sopivat erilaisiin sijoitus- ja säästämistarkoituksiin.

Korkorahasto voi olla hyvä vaihtoehto, kun..

 • Säästetään lyhyellä (1-5v) tähtäimellä
 • Tavoitellaan pankkitalletusta parempaa tuottoa
 • Halutaan hajauttaa sijoitusvarallisuutta ja pienentää riskiä
 • Ei ole riittävän isoja summia eikä osaamista tehdä itse suoria korkosijoituksia

Korkorahaston valinta

Korkorahaston valintaan vaikuttaa sijoittamisen tavoite. Mahdollisimman turvallista korkosijoitusta tavoittelevalle paras vaihtoehto on rahamarkkinarahasto tai valtionobligaatiorahasto. Yrityslainarahasto taas voi sopia paremmin korkeampaa tuottoa hakevalle.

Nordnetin korkotorilta voit tutustua erilaisiin korkorahastotyyppeihin ja korkorahastovalikoimaan.

Tässä kirjoituksessa kerrotaan Suomen suosituimmista korkorahastoista.

Korkorahastojen kulut ja tuotto-odotus

Myös rahaston kulut ja tuotto-odotus vaikuttaa korkorahaston valintaan. Korkorahastot ovat kuluiltaan yleensä edullisimmasta päästä ja yleensä merkintä- ja lunastuspalkkiot liikkuvat 0,25-0,75%:n tietämissä. Aktiivisesti toimivissa korkorahastoissa kustannukset saattavat olla suuremmatkin.

Korkorahastojen tuotto-odotus on yleensä n. 2-4% vuodessa. Toteutuessaan tuotto siis päihittää korkotalletuksen tuoton selvästi, ainakin nykyisellä korkotasolla. Riskipitoisemmissa korkorahastoissa tuotto saattaa olla korkeampi, mutta se voi olla myös negatiivinen.

Nordnetilla on valikoimissaan myös täysin kuluttomia Superrahastoja.

Kaikki rahastotyypit

 

 

Ehkä myös nämä kiinnostavat:

Rahastotyypit

 

Finanssivalvonta vahvistaa sijoitusrahaston säännöt, joista muun muassa selviää, minkä tyyppinen sijoitusrahasto on kyseessä sekä millaista sijoituspolitiikkaa se harjoittaa.

Sijoitusrahastolaki jakaa sijoitusrahastot kahteen ryhmään: sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin sijoitusrahastoihin, eli ns. UCITS -sijoitusrahastoihin ja erikoissijoitusrahastoihin.

Sijoitusrahastodirektiivin mukaisille sijoitusrahastoille laki asettaa yksityiskohtaiset säännöt, miten sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit on hajautettava, kun taas erikoissijoitusrahasto voi poiketa näistä yksityiskohtaisista vaatimuksista. Kuitenkin erikoissijoitusrahastojenkin toiminta perustuu riskien hajauttamiselle.

Sijoitusrahastot jaotellaan sijoituskohteiden valinnan perusteella osakerahastoihin, yhdistelmärahastoihin, pitkän koron rahastoihin, keskipitkän koron rahastoihin ja lyhyen koron rahastoihin. On olemassa myöskin ns. Rahastojen rahastoja, jotka sijoittavat ainoastaan muihin rahastoihin.

Katso myös

Sijoitusrahasto-opas

Sijoitusrahastot ovat voimakkaasti yleistynyt ja nykyään suosituin säästämis- ja sijoitusmuoto. Tällä sijoitusrahasto-opas -sivulla on tietoa rahastosijoittamisesta sekä erilaisista sijoitusrahastotyypeistä.

Sijoitusrahastot ja tietoa rahastosijoittamisesta

Sijoitusrahastot ovat viime vuosina yleistyneet huomattavasti suomalaisten sijoituskohteina. Sijoitusrahastojen suosio perustuu helppouteen sekä siihen, että alkuun pääsee pienilläkin summilla, jopa 20 eurolla kuukaudessa. Rahastot sopivat hyvin myös kiireisille ihmisille, koska rahastot tuovat mukanaan helpon tavan sijoittaa arvopapereihin myös sellaisille ihmisille, jotka eivät itse ehdi tai halua seurata arvopaperimarkkinoiden tapahtumia päivittäin.

Sijoitusrahastot tuovat hajautushyötyjä

Sijoitusrahastot ovat paras väline sijoitusten hajauttamiseen. Hajauttamisen suurin hyöty on pienentää riskiä samalla tuottotasolla ja se onnistuu siten, että kaikki munat eivät ole samassa korissa vaan sijoitukset on hajautettu. Esimerkiksi hyvin hajautetun osakesalkun rakentaminen vaatii paljon aikaa, rahaa ja seuraamista, mutta rahastoissa rahaston varat on hajautettu valmiiksi satoihin eri yhtiöihin eri toimialoille ja alueille.

Sijoitusrahastojen avulla voi myös helposti hajauttaa sijoituksia ulkomaille sekä kohteisiin, joista on joko vaikea saada tietoa tai muuten hankala sijoittaa suoraan.

Sijoitusrahastovaihtoehtoja on monia

Sijoitusrahastoja on olemassa kymmeniä tuhansia, vaihtoehtoja siis on valtava määrä. Lähes kaikki rahastot ovat erikoistuneet jollain tavalla joko maantieteellisesti ja/tai sijoituskohteiden perusteella. Sijoitusrahastot voidaan jakaa riskitason mukaan karkeasti kolmeen eri ryhmään:

Totuus ei kuitenkaan ole niin mustavalkoinen kuin yllä on kuvattu. Esimerkiksi korkorahastokin voi olla tuotto-odotukseltaan ja riskiltään korkea. Yksi tärkeä huomioitava asia on sijoitusrahaston kulut. Palkkiorakenteen mukaan rahastot voidaan jakaa karkeasti kahteen eri ryhmään:

 • Korkeat palkkiot: osakerahastot, vipurahastot, hedgerahastot, yhdistelmärahastot, asuntorahastot
 • Matalat palkkiot: etf-rahastot, indeksirahastot, korkorahastot

Rahastojen palkkiot voivat vaihdella paljon rahaston aktiivisuuden mukaan. Nordnetin valikoimista löytyy lisäksi täysin kuluttomia superrahastoja.

Rahastosijoittajan kannattaa tutustua eri vaihtoehtoihin huolellisesti, koska tarjolla on hyvin erilaisia rahastoja, joiden tuotto-odotukset ja riskit poikkeavat toisistaan. Rahastoihin kerätyillä säästöillä on monelle suuri taloudellinen merkitys, joten sopivien rahastojen valinnassa on otettava huomioon useita eri tekijöitä. Tämän sivun toivomme auttavan lukijoita tekemään harkittuja sijoituspäätöksiä.

Sivustolla esittelemme eri rahastotyypit ja kuvaamme niiden riskejä ja mahdollisuuksia. Lisäksi tuomme esiin seikkoja, joihin rahastosäästäjän on syytä kiinnittää huomiota rahaston valinnassa.

Lue seuraavaksi mihin rahastosijoittamisessa tulee kiinnittää huomiota

Tutustu myös

Rahastosijoittaminen ja sijoitusrahastot

Rahastosijoittamisen tietopankki – Sijoitusrahastot.org

Rahastosijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa tunnettuna ja helppona sijoitusmuotona. Sijoitusrahastot.org antaa ajantasalla olevaa tietoa rahastosijoittamisesta, sijoitusrahastoista, osakkeista, asuntosijoittamisesta, kullasta ja hopeasta sekä sijoittajan verotuksesta ja muista sijoittajalle tärkeistä asioista.

Sijoitusrahastot tarjoavat vaivattoman tavan sijoittaa arvopapereihin myös sellaisille ihmisille, jotka eivät itse ehdi tai halua seurata arvopaperimarkkinoiden tapahtumia päivittäin. Sijoitusrahastojen avulla voi myös hajauttaa sijoituksia ulkomaille sekä kohteisiin, joista on joko vaikea saada tietoa tai muuten hankala sijoittaa suoraan.

Sijoitusrahastot.org sivustolta löytyy: