Rahastosijoittaminen, mihin kiinnittää huomiota?

Rahastosijoittaminen on pitkän aikavälin toimintaa, joten ennen rahaston valintaa sijoittajan on syytä kartoittaa, minkä tyyppistä rahastosijoittamista hän harjoittaa. Onko kyse tavoitesäästämisestä jotakin hankintaa varten, eläketurvan täydentämisestä tai jonkinlaisen varmuusrahaston keräämisestä pahan päivän varalle vai jostakin muusta syystä.  Ennen kaikkea on tärkeää arvioida suhtautumistaan sijoittamisen riskeihin: onko halua ja kykyä ottaa riskiä.

Vinkkejä rahastosijoittamiseen

Sijoittajan on järkevä miettiä, millainen osuus rahastosijoituksilla on tai tulee olemaan omasta kokonaisvarallisuudesta, johon yleisimmin kuuluvat talletukset, mahdollisesti muut arvopaperit, säästövakuutukset, asunto ja vapaa-ajan asunto. Varallisuuden hajauttaminen eri kohteisiin lisää taloudellista turvallisuutta muun muassa suhdannevaihteluita ja inflaatiota vastaan. Ikinä ei ole haittaa, että on varautunut yllättävään ja nopeaan käteisen tarpeeseen.

Sijoituskohteen valintaan vaikuttaa olennaisesti sijoitustavoitteet, perhesuhteet, ikä ja moni muu asia.  Tavoitteita kannattaa pohtia ajoittain uudelleen, koska elämäntilanteet muuttuvat esimerkiksi perhettä perustettaessa, tulotason kasvaessa tai laskiessa, eläkkeelle siirryttäessä jne. Kun ikää karttuu, kannattaa sijoitusten painopistettä usein muuttaa vähäriskisempään suuntaan. Jos taas todennäköinen sijoitusaika pitenee, riskiä voi ottaa enemmän.

Rahastosijoittamisen tuotto-odotus

Tuotto-odotuksissa kannattaa olla realisti. Rahaston tuotto-odotukseen vaikuttaa merkittävästi rahastotyyppi. Korkorahastojen tuotto riippuu korkotasosta ja sen vaihteluista ja osakerahastojen osakemarkkinoiden kehityksestä, mutta myös sijoitusrahaston johdon ja sijoitustoiminnasta vastaavien analyytikkojen ja jopa yksittäisen salkunhoitajan kyvyistä valita tuottavia kohteita ja ajoittaa ostot ja myynnit suotuisaan aikaan.

Rahastot tuottavat pitkällä aikavälillä keskimäärin saman tuoton kuin ne osake- tai korkomarkkinat, joille rahaston varat on sijoitettu. On myös sijoitusrahastoja, jotka tavoittelevat tuottoa kaikissa markkinatilanteissa, niin sanottua absoluuttista tuottoa.

Rahastojen tuottoihin vaikuttavat tietenkin myös sijoituksen kulut, joita kannattaa vertailla. Joissain rahastoissa merkintä- ja lunastupalkkiot voivat olla jopa 1-3% sijoitettavasta summasta. Nordnetin rahastoihin voi sijoittaa ilman merkintäpalkkioita.

Rahastoyhtiön tulee aina tarjota yksinkertaistettu rahastoesite asiakkaalle ennen rahasto-osuuksien merkintää. Esitteestä selviävät käytännössä kaikki sijoituspäätökseen kannalta tärkeät asiat.

Useimpien rahastojen säännöissä on mainittu vertailu- eli benchmark-indeksi, jonka tuoton ylittämiseen pitkällä aikavälillä rahasto pyrkii. Yleensä rahastojen tavoitteena on ylittää säännöissä määritetty vertailuindeksi.

Rahastosijoittaminen ja riskit

Tuotto-odotukset ja riski kulkevat käsi kädessä. Mitä suurempaa tuottoa tavoittelee, sen suurempi riski on hyväksyttävä. Jos taas haluaa turvallisia vaihtoehtoja, tuotosta on tingittävä. Osakekurssit saattavat joskus nousta tai laskea pitkiäkin aikoja, joskus taas kehitys on tasaista. Myös korkojen vaihtelut voivat olla suuria ja ne vaikuttavat korkorahastojen tuottoihin. Lue riskeistä lisää sivulta Rahastojen riskit.

Rahastoon varattu sijoitusaika

Vaikka rahasto-osuudet onkin muutettavissa nopeasti käteiseksi, rahastoihin ja etenkin osakerahastoihin kannattaa sijoittaa ”kärsivällistä” rahaa, joka joutaa olemaan sijoitettuna pitkähkön ajan. Silloin säästäjällä on mahdollisuus valita, milloin hän osuuksistaan luopuu, eikä niitä tarvitse lunastaa huonossa markkinatilanteessa alhaiseen hintaan.

Sijoitusrahaston valintaan voi vaikuttaa myös se, onko kyse säännöllisestä säästämisestä vai isohkon kertasumman, esimerkiksi perinnön, sijoittamisesta. Osa rahastoista tarjoaa joustavia säästämismahdollisuuksia pienilläkin kertasummilla, osa taas edellyttää aluksi tiettyä minimisijoitusta. Nyrkkisääntö sijoituksen koosta on, että kertasijoituksena 50 euroa riittää, mutta 500 euroa on suositeltava, sillä silloin valinnanvaraa on enemmän. Kuukausisäästäjä pääsee mukaan 20–90 eurolla.

Sijoitussidonnainen vakuutus

Rahastot ovat usein myös sijoitus- ja eläkevakuutuksien sijoituskohteina, jolloin puhutaan sijoitussidonnaisista vakuutuksista. Vakuutukseen sisältyvät rahastot ovat vakuutusyhtiön omaisuutta ja siksi vakuutuksenottaja voi vaihtaa sijoituksiaan rahoituksesta toiseen ilman, että tarvitsee maksaa myyntivoitosta veroa. Vakuutussijoituksen tuotto riippuu yksinomaisesti siihen liitettyjen sijoitusrahastojen tuotosta. Näin ollen sijoitussidonnaisen vakuutuksen ottamista harkittaessa on aina yksittäisten rahastojen valinnassa pohdittava samoja asioita kuin suorassa rahastosijoittamisessa.

 

Kokeile rahastosijoittamisen suunnitteluun sijoituslaskuria tai opiskele rahastosijoittamisen verotusta.