Sanasto

Absoluuttinen tuotto
Positiivinen tuotto markkinatilanteesta riippumatta, mikä perustuu aktiiviseen sijoituspolitiikkaan, jolla pyritään suojautumaan markkinariskiltä. Sijoituksia hajautetaan erilaisiin kohteisiin ja sijoitetaan myös johdannaisiin.

Analyytikko
Sijoitustutkija, joka analysoi markkinoiden ja eri yritysten toimintaa ja kehitystä.

Arvo-osuus
Arvo-osuusjärjestelmään liitetty arvopaperi. Arvo-osuudet korvaavat painetut arvopaperit, kuten osakekirjat ja joukkovelkakirjat. Sijoitusrahasto-osuudet eivät vielä ole arvo-osuusjärjestelmässä.

Arvo-osuustili
Sijoittajan henkilökohtainen tili, jolle kirjataan hänen omistuksensa yhtiöittäin ja arvo-osuuslajeittain.

Arvopaperi
Arvopaperikaupan kohteena oleva asiakirja tai arvo-osuus, kuten osake, joukkovelkakirja tai sijoitusrahasto-osuus.

Arvopaperikauppa
Arvopapereiden osto ja myynti

Arvopaperisalkku
Henkilön tai yhteisön omistamat arvopaperit. Portfolio.

Arvopaperinvälittäjä
Pankki tai sijoituspalveluyritys (pankkiiriliike), joka välittää arvopaperikauppoja sekä tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluja.

Benchmark-indeksi
Ks. vertailuindeksi

Blue chip -yhtiö
Suuri ja tunnettu pörssiyhtiö, jolla on pitkä toimintahistoria ja joka on vakiinnuttanut vahvan taloudellisen aseman.

Duraatio
Joukkovelkakirjan tai rahasto-osuuden tuotto- ja hintariskin mittari, joka kertoo missä ajassa keskimäärin pääoma ja korot maksetaan sijoittajalle. Se mittaa myös velkakirjan hinnan herkkyyttä korkomuutoksiin, mitä pitempi duraatio, sen suurempi riski. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, että joukkovelkakirjan hinta muuttuu noin 5 %, jos korkotuotto muuttuu yhden prosenttiyksikön.

Efektiivinen tuotto
Arvopaperin tuotto suhteessa sen markkina-arvoon.

Emissio
Arvopaperin liikkeeseenlasku, kuten osakeanti.

Enhanced index -sijoitusrahasto
Rahasto, joka sijoittaa pääosin vertailuindeksin mukaisesti, mutta lisätuoton hankkimiseksi sallittava poikkeama, tracking error, on suurempi kuin perinteisen indeksirahaston.

Ensimarkkinat
Arvopaperin liikkeeseenlasku, jolloin liikkeeseenlaskija hankkii rahoitusta. Esimerkiksi osakeanti tai joukkovelkakirjalainan myynti. Vrt. jälkimarkkinat.

Erikoissijoitusrahasto
Sijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain sijoitusrajoituksista, esimerkiksi keskittämällä sijoitukset vain muutamaan kohteeseen.

ETF, Exchange Traded Fund
Sijoitusrahasto, jonka osuuksilla käydään kauppaa pörssissä.

Euribor-korot
Euroalueen päivittäin julkaistavat viitekorot.

Feeder-rahasto
Ks. rahasto-osuusrahasto.

Futuuri
Sopimus, johon liittyy velvollisuus ostaa tai myydä sopimuksen kohde-etuus, esimerkiksi osake tulevaisuudessa tiettynä aikana sovittuun hintaan.

Hedge fund -sijoitusrahasto
Yhteisnimitys varsin erilaisille erikoissijoitusrahastoille. Niiden tavoitteena on positiivinen tuotto kaikissa markkinaolosuhteissa Hedge fund voi sijoittaa listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin, erilaisiin korkokohteisiin ja johdannaisiin. Hedge fund -sijoitusrahastot ovat suuririskisimpiä rahastotyyppejä. Suomalainen hedge fund ei vastaa amerikkalaista hedge fundia, joka on sijoitusyhtiö.

HEX-indeksit
Helsingin Pörssin laskemat osakeindeksit, jotka on korvattu OMX Helsinki -indeksillä.

Helsingin pörssi
Markkinapaikka, jossa käydään kauppaa suomalaisten listattujen osakeyhtiöiden osakkeilla

High yield -sijoitusrahasto
Erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa high yield -lainoihin eli yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden korkotuotto on korkea, koska yhtiön luottoluokitus on heikko.

Indeksirahasto
Sijoitusrahasto, joka sijoittaa eri osakkeisiin samassa suhteessa kuin niiden paino on indeksistä. Tuotto pyrkii jäljittelemään indeksin kehitystä.

Inflaatio
Inflaatio tarkoittaa hintatason nousua ja rahan arvon heikkenemistä.

Instrumentti
Arvopaperikaupan kohde esim. osake, sijoitustodistus tai johdannaissopimus.

Johdannainen
Sijoitusinstrumentti, jonka arvo perustuu jonkin toisen, kohde-etuutena olevan arvopaperin, indeksin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden arvoon.

Johdannaismarkkinat
Markkinat, joilla kaupankäynnin kohteena ovat johdannaiset.

Joukkolaina
Yritykset, valtio, kunnat ja muut yhteisöt (liikkeeseenlaskijat) voivat ottaa lainaa yleisöltä laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja, lyhyemmin joukkolainoja. Joukkolaina jaetaan nimellisarvoltaan erisuuruisiksi joukkovelkakirjoiksi.

Joukkovelkakirjalaina
Ks. joukkolaina.

Julkinen noteeraus
Arvopaperien hintatason määräytyminen julkisessa kaupankäynnissä, kuten pörssin eri listoilla.

Juoksuaika
Joukkolainan laina- eli juoksuaika, jonka kuluessa laina maksetaan takaisin.

Jälkimarkkinat
Arvopaperien markkinat liikkeeseenlaskun jälkeen. Esimerkiksi pörssikauppa.

Kasvuosuus
Sijoitusrahasto-osuus, jolle ei jaeta tuotto-osuutta, vaan se lisätään osuuden arvoon.

Kokonaistuotto
Arvopaperin koron tai osingon ja arvonnousun yhteistuotto.

Korkorahasto
Sijoitusrahasto, joka sijoittaa korkoa tuottaviin kohteisiin.

Kurssi
Arvopaperin hinta julkisessa kaupankäynnissä.

Kurssiriski
Arvopapereiden hinnanmuutosten aiheuttama riski.

Käypä hinta
Arvopaperin markkinahinta.

Liikkeeseenlaskija
Yritys, valtio, kunta tai muu julkisyhteisö, jolla on oikeus laskea liikkeeseen arvopapereita.

Liikkeeseenlasku
Osakeanti tai joukkolainan myynti yleisölle, emissio.

Likvidi
Nopeasti rahaksi muutettava.

Lunastus
Sijoitusrahasto-osuuden myyminen, sijoituksen muuttaminen rahaksi.

Lunastushinta
Sijoitusrahasto-osuudesta sen omistajalle rahastoyhtiön maksama hinta.

Lunastuspalkkio
Rahasto-osuutta lunastettaessa rahastoyhtiön perimä palkkio.

Lunastusvelvollisuus
Rahastoyhtiön velvollisuus vaadittaessa lunastaa sijoitusrahaston osuus.

Luovutusvoitto
Myyntihinnan ja hankintamenojen erotus. Myyntivoitto.

Lyhyeksi myynti
Lyhyeksi myynti tarkoittaa arvopaperin myymistä, vaikka ei omista sitä. Tällä hyödytään laskevista kursseista.

Markkinahinta
Arvopaperin ja valuutan käypä, markkinoilla muodostunut kurssi. Käypä hinta.

Markkinakorko
Markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan syntyvä korko. Vastakohta hallinnollisesti määräytyvä korko.

Markkinariski
Yleisen kurssikehityksen vaikutus yksittäisen osakkeen kurssiin. Systemaattinen riski.

Master feeder -rahasto
Rahasto-osuusrahasto, joka sijoittaa vain yhteen sijoitusrahastoon. Master feeder helpottaa rahaston markkinointia yli rajojen.

Meklari
Arvopaperinvälittäjän palveluksessa asiakkaan tai välittäjän lukuun kauppaa tekevä henkilö.

Merkintä
Sijoitusrahasto-osuuksien ostaminen, sijoittaminen sijoitusrahastoon.

Noteeraus
Arvopaperin hinnan määräytyminen julkisessa kaupankäynnissä, käytetään joissain yhteyksissä myös puhuttaessa osakkeen kurssista.

Obligaatiorahasto
Valtion ja julkisyhteisöjen joukkolainoihin sijoittava rahasto.

OMX Helsinki –indeksit
Helsingin pörssin osakeindeksit, lyhyemmin OMXH-indeksit.

OMX Helsinki -yleisindeksi
Indeksi, joka koostuu kaikista Helsingissä listatuista osakkeista. Indeksi kuvastaa osakemarkkinoiden tilannetta sekä kehitystä.

OMX Helsinki Cap -indeksi
(OMXHCAP) on painorajoitettu indeksi, jossa yhden osakkeen enimmäispaino on 10 % indeksin kokonaismarkkina-arvosta. OMX Helsinki Cap korvasi entisen HEX portfolioindeksin.

OMXH25-indeksi
Indeksi, jonka arvo kuvastaa 25:n rahamääräisesti eniten vaihdetun osakesarjan hintakehitystä. Yhden yhtiön paino indeksissä on rajoitettu 10 prosenttiin. Indeksiin kuuluvat osakkeet tarkistetaan puolen vuoden välein.

Optio
Sopimus, johon liittyy oikeus, mutta ei velvollisuutta ostaa tai myydä option kohde-etuus, esimerkiksi osake, tulevaisuudessa tiettynä aikana sovittuun hintaan.

Osake
Osuus yhtiön osakepääomasta. Osake tuottaa oikeuden yhtiön voitonjakoon, etuoikeuden uusmerkintään ja osallistumisoikeuden yhtiökokoukseen.

Osakeanti
Osakeyhtiön uusien osakkeiden tai yhtiön haltuun tulleiden osakkeiden antaminen osakkeenomistajille tai suuntaaminen jollekin muulle taholle. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton.

Osakerahasto
Pääasiassa osakkeisiin varansa sijoittava sijoitusrahasto.

Osakesäästötili
1.1.2020 lanseerattu osakesäästämiseen kannustava tilimuoto, jonka avulla piensijoittajat voivat sijoittaa osakkeisiin verotehokkaasti.

Osinko
Yhtiön vuosittain osakkailleen jakama voitto-osuus.

Osinkoprosentti

Pankkiiriliike
Sijoituspalveluyritys, joka välittää arvopaperikauppoja, tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluita, mutta ei voi ottaa talletuksia yleisöltä.

P/E-luku

P/B-luku

Portfolio
Useista eri sijoituskohteista muodostuva sijoitussalkku, esimerkiksi useista osakkeista muodostuva osakesalkku.

Pääomatulot
Tulot pääomasta, esim. korot, osingot, vuokrat ja sijoitusrahastojen tuotto-osuudet sekä luovutusvoitot.

Pörssiyhtiö
Yhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa pörssilistalla.

Rahamarkkinat
Valtion, yritysten ja yhteisöjen liikkeeseenlaskemien lyhytaikaisten, korkeintaan 12 kuukauden, velkainstrumenttien: yritystodistusten, sijoitustodistusten ja valtion velkasitoumusten markkinat.

Rahamarkkinaväline
Arvopaperi, jolla valtio, yritykset ja pankit ottavat lyhytaikaista luottoa ja jonka juoksuaika on korkeintaan 12 kuukautta. Arvopapereilla käydään kauppaa niiden juoksuaikana.

Rahasto-osuusrahasto
Sijoitusrahasto, joka sijoittaa toisiin sijoitusrahastoihin.

Rahastoyhtiö
Sijoitusrahastoa hoitava yhtiö.

Riski
Epäonnistumisen vaara, epävarmuus tuotosta. Ks. rahastosijoittamisen riskit ja asuntosijoittamisen riskit

Sateenvarjorahasto
Rahastoyhtiö, joka hallinnoi erityyppisiä sijoitusrahastoja ja jonka puitteissa sijoittaja voi esimerkiksi markkinatilanteen muuttuessa vaihtaa rahastoa ilman merkintä- tai lunastusmaksua tai ainakin halvemmalla kuin uusi sijoittaja.

Sektorirahasto
Tietyn toimialan osakkeisiin sijoittava rahasto.

Shorttaus
Osakkeiden lyhyeksi myynti. Ks. Shorttaus

SICAV – Société d´Investissement à Capital Variable
Vaihtuvapääomainen sijoitusrahasto, joita on mm. USA:ssa, Ranskassa ja Luxemburgissa. SICAVin sijoitusrahaston varat omistaa osakeyhtiö, toisin kuin suomalaisissa sijoitusrahastoissa. Rahastosijoittajat taas omistavat SICAVin osakkeet. Osakepääoma muuttuu, kun sijoittajat merkitsevät tai lunastavat yhtiön osakkeita.

Sijoituspalveluyritys
Pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja sekä tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluja.

Sijoitusrahasto
Pääasiassa arvopapereista koostuva varojen ja velkojen kokonaisuus, jonka omistavat siihen sijoittaneet osuudenomistajat osuuksiensa suhteessa.

Sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto
Sijoitusrahasto, jolle laki asettaa säännöt, miten sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit on hajautettava, UCITS-rahasto.

Sijoitustodistus
Pankin liikkeeseen laskema vakuudeton jälkimarkkinakelpoinen velkakirja, jonka laina-aika on enintään 12 kuukautta.

Sijoitustutkija
Sijoituskohteita ja -markkinoita tutkiva sekä sijoitussuosituksia antava henkilö. Analyytikko.

Sijoitusyhtiö
Yhtiö, jonka päätoimialana on arvopaperien omistus ja arvopaperikauppa.

Säilytysyhteisö
Rahastoyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen perusteella sijoitusrahaston omaisuutta säilyttävä pankki, arvopaperinvälittäjä tai säilytysyhteisötoimintaan toimiluvan saanut osakeyhtiö.

TER-luku
Tunnusluku, jolla mitataan rahastoyhtiön perimien palkkioiden osuutta rahaston pääomasta. Kuluihin luetaan Suomessa hallinnointi- ja säilytyspalkkiot, tilinhoito- ja pankkikulut, muualla myös muut suoraan pääomasta veloitettavat kulut. Jälkimmäisiä ei Suomessa voi periä. Lyhennys sanoista Total Expence Ratio.

Termiini
Sopimus, johon liittyy velvollisuus ostaa tai myydä termiinin kohde-etuus, esimerkiksi osake tulevaisuudessa tiettynä aikana sovittuun hintaan.

Tracking error
Tunnusluku, jolla mitataan sijoitusrahaston salkun tuoton poikkeamaa vertailuindeksistä. Pieni luku kertoo, että tuotto seurailee vertailuindeksin tuottoa.

Tuotto-osuus
Sijoitusrahaston voitoistaan osuudenomistajille jakama tuotto. Sijoitusrahasto-osuus, jolle maksetaan tuotto-osuus.

UCITS-rahasto
ks. Sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto

Unit linked
Vakuutussäästömuoto, jossa vakuutuksenottajan varat sijoitetaan sijoitusrahastoihin.

Vaihtovelkakirja
Osakeyhtiön liikkeeseen laskema velkakirja, joka voidaan lainaehtojen mukaan vaihtaa osakkeisiin.

Valtion velkasitoumus
Valtion liikkeeseenlaskema jälkimarkkinakelpoinen velkakirja, jonka laina-aika on korkeintaan 12 kuukautta.

Vertailuindeksi
Indeksi, johon sijoitusrahaston tuottoa verrataan rahaston sääntöjen mukaan, esimerkiksi OMX Helsinki Cap -indeksi. Benchmark-indeksi.

Vipurahasto
Sijoitusrahasto, joka käyttää sijoitustoiminnassaan aktiivisesti johdannaisia tavoitellessaan keskimääräistä parempaa tuottoa.

Voitto-osuus
Ks. tuotto-osuus.

Volatiliteetti
Arvopaperien tuottojen vaihtelu eli riski.

Yhdistelmärahasto
Sijoitusrahasto, joka sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin.

Yhteisösijoittaja
Arvopaperimarkkinoilla suurilla erillä kauppaa käyvä yhteisö tai säätiö, myös sijoitusrahasto. Institutionaalinen sijoittaja.

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä
Järjestelmä, jossa hyvittämällä yhtiön maksama tulovero osakkeenomistajan verotuksessa poistetaan yritystulon kahdenkertainen verotus.

Yleisindeksi
Koko osakemarkkinoita kuvaava indeksi.

Yrityskorkorahasto
Yritysten liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin sijoittava rahasto.

Yritystodistus
Yrityksen liikkeeseenlaskema vakuudeton jälkimarkkinakelpoinen velkakirja, jonka laina-aika on enintään 12 kuukautta.